Skip links

Giải pháp kiểm định

unleashing our clients’ potential by maximising the innovation.

Giái pháp kiểm định PCCC

Giải pháp kiểm định PCCC

Chúng tôi có đầy đủ những giải pháp kiểm định các loại phương tiện, kết cấu ngăn cháy, chống cháy.

 Quy định về kiểm định

3.1.  Quy định về kiểm định

Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm, đánh giá chất lượng mẫu phương tiện phòng cháy và chữa cháy:

3.1.1.   Đối với mẫu kết cấu được bọc bảo vệ bằng các chất hoặc vật liệu chống cháy mẫu cấu kiện ngăn cháy (sau đây gọi mẫu kết cấu, cấu kiện) quy định tại mục

2.4 của Quy chuẩn kỹ thuật này:

a)    Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với mẫu kết cấu, cấu kiện. Số lượng, quy cách mẫu để thử nghiệm thực hiện theo quy định tại mục 2.4 của Quy chuẩn kỹ thuật này; mẫu do đơn vị kiểm định trực tiếp giám sát, lấy mẫu. Sau khi thực hiện kiểm định, đơn vị trực tiếp kiểm định trách nhiệm lưu một mẫu cấu tạo tương tự mẫu đã thử nghiệm, thời gian lưu là 18 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định mẫu.

b)   Giấy chứng nhận kiểm định giá trị đối với mẫu kết cấu, cấu kiện đã được lấy mẫu thử nghiệm của đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định. Mẫu kết cấu, cấu kiện sau khi được cấp giấy chứng nhận kiểm định được sử dụng làm mẫu để sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm đưa ra lưu thông trên thị trường. Đơn vị sản xuất, nhập khẩu chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm tương ứng với mẫu đã được kiểm định khi đưa ra lưu thông trên thị trường và quy định của pháp luật có liên quan về sản phẩm chất lượng hàng hóa.

3.1.2. Đối với các phương tiện phòng cháy chữa cháy quy định tại Phần 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này (trừ phương tiện phòng cháy chữa cháy quy định tại mục 2.4 của Quy chuẩn):

a)   Thực hiện kiểm định cấp giấy chứng nhận kiểm định đối phương tiện phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào lưu thông.

b)     Số lượng mẫu phương tiện để thử nghiệm được lấy tương ứng theo từng loại phương tiện quy định tại Phần 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này; mẫu do đơn vị kiểm định trực tiếp lấy mẫu. Các mẫu phương tiện phòng cháy chữa cháy sau khi thử nghiệm, đơn vị trực tiếp kiểm định phải trả lại cho đơn vị đề nghị kiểm định (trừ các phương tiện phòng cháy và chữa cháy bị tiêu hao trong quá trình thử nghiệm).

c)   Các phương tiện phòng cháy chữa cháy đã được kiểm định đạt yêu cầu thì được cấp giấy chứng nhận kiểm định và dán tem theo quy định.

3.2. Chấp thuận kết quả thử nghiệm, kiểm định quốc tế, nước ngoài

Các phương tiện phòng cháy chữa cháy Việt Nam chưa tiêu chuẩn quy định hoặc không quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật này thì Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ căn cứ điều kiện thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

– Yêu cầu chung đối với năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, xem xét sử dụng kết quả kiểm định của quan tổ chức nước ngoài đã được quan thẩm quyền của nước sở tại cấp phép để xem xét cấp Giấy chứng nhận kiểm định.

3.3 Ghi nhãn đối với phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Phương tiện phòng cháy chữa cháy phải được ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ghi nhãn sản phẩm hàng hóa và yêu cầu chi tiết tại các tiêu chuẩn hiện hành.